JUDr. Martina Dragašič, SKP, zn.: S1273

JUDr. Martina Dragašič

 

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1273

 

Sídlo kancelárie správcu: Sabinovská 12, 812 02 Bratislava

 

tel.kontakt: +421 2 43422357