GDPR

Informačná povinnosť (čl. 13 GDPR)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Spoločnosť: E&L Consulting, s.r.o.
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 46275118
(ďalej aj „spoločnosť“)

Kontaktné údaje: telefón: 02/43422357, email: info@elconsulting.sk, web stránka: www.elconsulting.sk

Pri realizácii činností, zapísaných v predmete podnikania našej spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vl. č.: 74637/B, získavame Vaše osobné údaje a spracúvame ich výlučne pre účely:
1) vykonávania podnikateľskej činnosti;
2) plnenia povinností spoločnosti ako zamestnávateľa, vrátane rodinných príslušníkov zamestnanca spoločnosti alebo jemu blízkej osoby.

 

Zásady ochrany osobných údajov
Naša spoločnosť sa pri spracúvaní osobných údajov môže nachádzať v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou je dotknutou osobou osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Naša spoločnosť spracúva iba kategóriu všeobecných (bežných) osobných údajov (napr. meno, priezvisko, rodné číslo).

 

Naša spoločnosť prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku a zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému, a to formou a za podmienok stanovených nariadením.

 

Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Osobné údaje budú zálohované na chránených serveroch spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania a v nadväznosti na príslušné všeobecné záväzné právne predpisy, upravujúce lehoty povinnej archivácie. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

 

Na základe čoho budú osobné údaje spracúvané?
Osobné údaje budú spracúvané v súlade so zásadami GDPR a zákonom a účelmi, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach.

 

Kto sú príjemcovia osobných údajov?
Kategória príjemcov:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci
 • súdy
 • orgány činné v trestnom konaní
 • účastníci konania
 • účastníci verejného obstarávania
 • účastníci orgánov zriadených pre účely verejného obstarávania (napr. komisie)
 • verejnosť podľa § 64 a § 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonná licencia na zverejňovanie niektorých všeobecných/bežných osobných údajov

 

Budú osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie (keď sa rozhodnutia prijímajú pomocou technológií a bez akéhokoľvek ľudského zásahu) a profilovanie (keď sa hodnotia osobné vlastnosti na vytvorenie prognóz) ?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré spracúvame sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach našej spoločnosti.

 

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.