GDPR - zásady

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR

(§ 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Ing. Hilda Regulová Gajdošová - konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S 1623, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava; kontaktné údaje: tel. č.: +421 2 43422357, email: gajdosova@elconsulting.sk
 

je prevádzkovateľom, ktorý v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje podľa zákona o ochrane osobných údajov (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „správca“).

 

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

 

Osobitným predpisom pre činnosť správcu je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“ alebo „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“); zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o správcoch“).

 

Konkurzný a reštrukturalizačný správca sa riadi zásadami spracúvania osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

 

V súlade s § 20 zákona o ochrane osobných údajov správca spracováva osobné údaje, ktoré získava v súvislosti so svojou činnosťou správcu v konkurzných konaniach, konkurzoch, reštrukturalizáciách, oddlžení v ktorých bol súdom ustanovený ako správca, a to podľa ZKR, zákona o správcoch a súvisiacich vykonávacích predpisov a uznesení súdov.

 

A) Účel spracúvania osobných údajov:

 

1) Spracovávanie osobných údajov vo vzťahu k úpadcovi/dlžníkovi
Osobné údaje sú spracované za účelom vykonania jednotlivých úkonov, ktoré je správca povinný vykonať v rámci vedenia konkurzu/reštrukturalizácie/oddlženia za účelom zistenia a speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu vrátane vykonania odporovateľných právnych úkonov, za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov v konkurze alebo v oddlžení, za účelom výkonu dohľadu správcu počas reštrukturalizácie, za účelom prípravy reštrukturalizačného plánu ak to prichádza do úvahy a za účelom schvaľovania reštrukturalizačného plánu a za účelom plnenia ďalších povinností správcu, ktoré mu vyplývajú z vyššie uvedených právnych predpisov alebo z unesení súdu.

 

1.1. Spracovávané osobné údaje ak dlžníkom/úpadcom je fyzická osoba/nepodnikateľ: identifikačné údaje úpadcu/dlžníka: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia/rodné číslo, adresa trvalého bydliska/prechodného bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, druh a číslo dokladu, rodinný stav, národnosť a podpis .

 

1.2. Spracovávané osobné údaje ak dlžníkom/úpadcom je fyzická osoba/podnikateľ alebo právnická osoba:
1.2.1. obchodné meno, sídlo a IČO, osobné údaje aj o štatutárnych orgánoch obchodnej spoločnosti v rozsahu v akom spracúva osobné údaje v prípade fyzickej osoby (bod 1.1.),
1.2.2. osobné údaje o zamestnancoch v rozsahu podľa z. č. 311/2000 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, z.č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, z.č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení a podľa súvisiacich právnych predpisov upravujúcich postavenie, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa,
1.2.3. osobné údaje vyplývajúce z obchodnoprávnych vzťahov a z predmetu činnosti dlžníka/úpadcu ak to prichádza do úvahy.

 

1.3. Ďalšie spracovávané osobné údaje bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu/podnikateľa alebo právnickú osobu:
čísla účtov, údaje o nehnuteľnostiach, motorových vozidlách, platiteľovi mzdy alebo iného príjmu, obchodnom podiele v obchodnej spoločnosti, o akciách v obchodnej spoločnosti, o iných hnuteľných veciach, právach a iných majetkových hodnotách, ktoré získava správca podľa § 73 až § 75 ZKR.

 

2) Spracovávanie osobných údajov vo vzťahu k veriteľom dlžníka/úpadcu
Osobné údaje sú spracované za účelom komunikácie a právnych úkonov vo vzťahu k veriteľom ako účastníkom konkurzného konania/reštrukturalizačného konania/oddlženia (najmä: úkony súvisiace s prihlásením pohľadávok, s popretím a zistením pohľadávky, s priznaním hlasovacích práv, s ustanovením veriteľských orgánov, úkony vo vzťahu k schôdzi veriteľov, k správe a speňažovaniu majetku, k prevádzkovaniu podniku, k uspokojeniu veriteľov na základe rozvrhu/reštrukturalizačného plánu, úkony vykonávané v rámci oddlženia podľa IV. časti ZKR).

 

2.1. Spracovávané osobné údaje ak je veriteľom fyzická osoba: titul, meno priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailový kontakt, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis.

 

2.2. Spracovávané osobné údaje ak je veriteľom právnická osoba: názov, sídlo, IČO, e-mail, telefónne číslo, podpis štatutárneho orgánu alebo povereného zástupcu, ak sa veriteľ nechá v konkurznom konaní zastúpiť inou osobou.

 

3. Spracovávanie osobných údajov vo vzťahu k spriaznenej osoby dlžníka/úpadcu
Osobné údaje sú spracované za účelom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a majetku, ktorý tvoril alebo tvorí BSM, posúdenia odporovateľných alebo iných právnych úkonov medzi spriaznenými osobami a dlžníkom/úpadcom, posúdenia majetku úpadcu/dlžníka v spriaznenej osobe.

 

3.1. Spracovávané osobné údaje ak je spriaznenou osobou fyzická osoba: titul, meno priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailový kontakt, telefónne číslo, podpis, rodné číslo, druh a číslo dokladu, rodinný stav a príslušnosť, ak je spriaznenou osobou fyzická osoba.

 

3.2. Spracovávané osobné údaje ak je spriaznenou osobou právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis štatutárneho orgánu, názov, sídlo, IČO, e-mail, telefónne číslo, podpis povereného zástupcu, ak sa spriaznená osoba nechá v konkurznom konaní zastúpiť inou osobou.

 

3.3. Ďalšie spracovávané osobné údaje bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu/podnikateľa alebo právnickú osobu: číslo bankového účtu, údaje o nehnuteľnostiach, motorových vozidlách, platiteľovi mzdy alebo iného príjmu, údaje o obchodnom podiele v obchodnej spoločnosti, o akciách v obchodnej spoločnosti, o iných hnuteľných veciach, právach a iných majetkových hodnotách.

 

4. Spracovávanie osobných údajov vo vzťahu k nadobúdateľovi majetku podliehajúceho konkurzu:
Osobné údaje sú spracované za účelom speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu osobe, ktorá prejavila záujem nadobudnúť majetok v konkurze.

 

4.1. Spracovávané osobné údaje ak je záujemcom fyzická osoba: titul, meno priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailový kontakt, telefónne číslo, rodné číslo, druh a číslo dokladu, číslo bankového účtu, rodinný stav, podpis.

 

4.2. Spracovávané osobné údaje ak je záujemcom právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis štatutárneho orgánu ale osoby poverenej na základe plnej moci.

 

5. Spracovávanie osobných údajov vo vzťahu k ostatným osobám, ktoré uplatňujú svoje práva, prípadne môžu uplatniť svoje práva alebo ktorým osobitné predpisy ukladajú alebo správca im môže na základe osobitných predpisov uložiť povinnosť:

Osobné údaje sú spracované za účelom uplatnenia práva v konkurze napr. podľa § 78 ZKR alebo plnenia povinností napr. podľa § 73 až 75 ZKR alebo podľa § 79 ZKR.

 

5.1. Spracovávané osobné údaje ak ide o fyzickú osobu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailový kontakt, telefónne číslo, rodné číslo, druh a číslo dokladu, rodinný stav, číslo bankového účtu, podpis.

 

5.2. Spracovávané osobné údaje ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis štatutárneho orgánu alebo poverenej osoby na základe plnej moci ak ide o právnickú osobu.

 

B) Zákonnosť spracovávania osobných údajov:
Správca/prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“

 

C) Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo (i) zákona o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. minimálne do doby zrušenia konkurzu alebo do odvolania správcu a (ii) zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú povinnú dobu archivácie konkurzného spisu.

 

D) Zverejňovanie osobných údajov
Správca/prevádzkovateľ zverejňuje v súlade s ustanovením §10a zákona o konkurze reštrukturalizácii osobné údaje v Registri úpadcov (https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/) a v Obchodnom vestníku.

 

Rozsah zverejnenia osobných údajov v Obchodnom vestníku:
1. Veritelia, ktorí zašlú správcovi prihlášku po základnej prihlasovacej lehote: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo a IČO veriteľa, v prípade právnickej osoby (§ 32 ods. 3 písm. b) ZKR).
2. Osoba, ktorá si uplatní u správcu žiadosť o vylúčenie majetku zo súpisu: meno, priezvisko a adresu bydliska v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby (§ 78 ods. 1 ZKR)
3. Veritelia v prípade zostavenia čiastkového alebo konečného rozvrhu výťažku: meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby ako veriteľa, obchodné meno, sídlo a IČO právnickej osoby ako veriteľa.
4. Dlžník úpadcu/dlžníka: pri súpise majetku sa zverejňuje: meno, priezvisko a bydlisko, ak je dlžník fyzickou osobou a obchodné meno, sídlo, IČO, ak je dlžník právnickou osobou (§ 4 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

 

E) Poskytovanie informácií tretím subjektom
Osobné údaje spracúvané správcom nie sú predmetom prenosu do tretích krajín a ani predmetom poskytnutia tretím subjektom s výnimkou prípadov, kedy správcovi takýto postup vyplýva z platných právnych predpisov (napr. §10a, § 74, § 75, §78, §85 ods. 2, §96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) alebo z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

F) Zdroje osobných údajov
Správca získava osobné údaje: (i) z verejne dostupných zdrojov, (ii) z návrhu na vyhlásenie konkurzu, v ktorom údaje uvádza úpadca/dlžník, (iii) zo súdneho (konkurzného) spisu, (iv) z prihlášok veriteľa a jej príloh, (v) žiadostí adresovaných súdu a/alebo správcovi v rámci konkurzného/reštrukturalizačného konania, (v) z informácií vyžiadaných správcom podľa § 74 a § 75 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, (vi) z tvrdení a podkladov poskytnutých úpadcom/dlžníkom a/alebo spriaznenou osobou úpadcu/dlžníka, (vii) z návrhu na povolenie reštrukturalizácie, (viii) z reštrukturalizačného posudku.

 

G) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Správca spracúva osobné údaje úpadcu/dlžníka a jeho spriaznených osôb za účelom zisťovania majetku, za účelom plnenia povinností počas trvania účinkov konkurzu, za účelom plnenia povinností po schválení reštrukturalizácie a trvania účinkov reštrukturalizačného konania na základe ktorých posudzuje a analyzuje majetkovú/ekonomickú situáciu dlžníka/úpadcu za účelom uspokojenia veriteľov.

 

H) Práva dotknutých osôb1. Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo vedieť, aké osobné údaje sú o nej spracované, za akým účelom, po akú dobu, kde sú jej osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich okrem správcu spracováva a aké má ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba môže správcu požiadať o potvrdenie, či jej osobné údaje, sú alebo nie sú spracovávané. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a v rámci tohto práva požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.

 

2. Právo na opravu

V prípade, ak dotknutá osoba zistí, že jej osobné údaje, ktoré sú spracovávané, sú nepresné alebo neúplné, má právo na to, aby ich správca bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil.

 

3. Právo na výmaz
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov. Správca bez zbytočného odkladu osobné údaje vymaže, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

a) pominul účel spracovávania osobných údajov;
b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ ide o osobné údaje, pre spracovanie ktorých je súhlas nevyhnutný a súčasne neexistuje iný dôvod pre ich spracovanie, alebo
c) spracovanie osobných údajov stratilo oporu v rámci príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Správca nezodpovedá za zverejnenie osobných údajov v Obchodnom vestníku a v Registri úpadcov inými osobami.

 

4. Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môže dotknutá osoba okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Obmedzenie spracovania osobných údajov sa realizuje označením konkrétnych osobných údajov pre ich ďalšie spracovanie v obmedzenej dobe, ak:
a) správca spracováva osobné údaje nad rámec zákonom určeného účelu ;
b) bola zo strany dotknutej osoby vznesená námietka proti spracovaniu.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť právo na prístup, na opravu, na výmaz a na obmedzenie spracovania:
a) Telefonicky: 02/43422357; 0903 400 529
b) Poštovou prepravou: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, konkurzný a reštrukturalizačný správca S1623, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
c) Elektronicky: gajdosova@elconsulting.sk

 

5. Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané automatizovane na základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej dotknutá osoba je zmluvnou stranou, je správca povinný dotknutej osoby poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

6. Právo podať sťažnosť
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Toto právo dotknutá osoba môže uplatniť najmä v prípade, že sa domnieva, že jej osobné údaje správca spracováva neoprávnene alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
  

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti