Informácia o spracúvaní osobných údajov - zamestnanci

Zamestnanci (manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby) (ďalej len „dotknutá osoba“)


Prevádzkovateľ/Zamestnávateľ:
E&L Consulting s.r.o.
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
IČO: 46 275 118
(ďalej len „prevádzkovateľ“)


Informácia pre zamestnancov:


Zamestnávateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, životopis, podpis zamestnanca, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), kópia preukazu poistenca na účel (1) vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, spracovania údajov správcovi dane, likvidácie právnych vzťahov mimo pracovného pomeru, likvidácie platov zamestnancov, zákonných odvodov a nemocenských dávok.

 
Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.
Mzdové listy  50 rokov
Výplatné pásky  10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky  5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy  10 rokov
Zrážky zo mzdy   5 rokov
Podklady k mzdám   5 rokov
Osobné spisy zamestnancov  70 rokov (od narodenia zamestnanca)
Evidencia dochádzky   5 rokov
Evidencia dovoleniek   5 rokov
Popisy pracovných činností 10 rokov
Dohody mimo pracovného pomeru  10 rokov
Pracovné zmluvy 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti  5 rokov
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 20 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny  20 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika  5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia   5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie  5 rokov
Záznamy kamerového systému 14 rokov
Výpisy z registra trestov 5 rokov
Fotografia  zlikvidovaná po ukončení prac. pomeru


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vybavovania agendy zamestnancov zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít v rámci pracovného pomeru, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: akademický titul, meno , priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko (prechodné bydlisko), číslo občianskeho preukazu, podpis zamestnanca, kontaktné údaje (telefón, e-mail).


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel agendy súvisiacej so zabezpečovaním a evidenciou služobných mobilných telefónov spracúva osobné údaje v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaje o vzdelaní a kvalifikácii, certifikáty, zamestnávateľ, pracovné zaradenie, odborná prax, číslo účtu, peňažný ústav, podpis, kontaktné údaje (telefón, e-mail), druh dohody a jej platnosť, predmet dohody a výška odmeny.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vyhotovenia dohôd o zrážkach zo mzdy medzi prevádzkovateľom a zamestnancom na základe dohôd s DDS spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt, doklad totožnosti, email a telefónne číslo.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel povolenia vstupu do budovy sídla prevádzkovateľa za účelom práce spracúva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dôvod, útvar.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk, komunikácie, účasti v komisiách (systém EVO, ver. 18) spracúva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vybavovania sťažností zamestnancov a bývalých zamestnancov spracúva osobné údaje v rozsahu: osobné údaje sťažovateľov a osobné údaje o podávateľoch - fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu; právnické osoby: názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel riešenia súdnych sporov so zamestnancami prevádzkovateľa a bývalými zamestnancami spracúva osobné údaje v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (prechodného pobytu), adresa na doručovanie, kontaktné údaje (e-mail, telefón), ďalšie osobné údaje z osobného spisu zamestnanca, ďalšie osobné údaje súvisiace s riešením sporu, vyjadrenia a stanoviská advokáta, ak je ustanovený, rozsudky súdov.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel správy registratúry, spracúvania, evidovania a vybavovania doručených elektronických a listinných podaní, plnenia povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a archivácie dokumentov spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tituly, prihlasovacie údaje do IS.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel vedenia agendy účtovných dokladov, ktoré sa týkajú fyzických osôb spracúva osobné údaje v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel evidencie majetku a evidencie objednávok a zmlúv spracúva osobné údaje v rozsahu: akademický titul, meno a priezvisko. Osobné údaje na zmluvách budú spracúvané a uchovávané 10 rokov a objednávky po dobu 5 rokov.


Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že na účel zabezpečenia efektívnej, účinnej a kontinuálnej ochrany informačných aktív prevádzkovateľa pred škodlivým softwarom a jeho účinkami spracúva osobné údaje v rozsahu IP adresa príslušnej pracovnej stanice, prihlasovacie údaje používateľa, údaje súvisiace s elektronickou poštou používateľa, údaje o aktivitách užívateľa súvisiace s internetovým pripojením, údaje o komunikácii pracovnej stanice s periférnym rozhraním, obsah a štruktúra dátových súborov, potrebný k detekcii možných hrozieb. Dané osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania služobného/ pracovného pomeru.

Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred (ako uchádzača o zamestnanie) alebo pri uzatvorení a v priebehu trvania pracovnej zmluvy uzavretej podľa Zákonníka práce.


Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

K osobným údajom zamestnanca môžu mať okrem zamestnávateľa, prístup aj ním určení zamestnanci a dodávatelia služieb, najmä IT služieb, účtovníctva, vzdelávania, BOZP.


Informácia pre manželov alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby


Zamestnávateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku prípadne sociálnych dávok, údaje o zamestnávateľovi, v prípade brigádnickej praxe študenta – údaje o škole, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o pracovnom čase, o počte hodín, údaje o odmene, kontaktné údaje (telefón, email), na účel uplatnenia odpočítateľnej položky na manžela/manželky, uplatnenia daňového bónusu. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti