E&L Consulting ...úspech vyžaduje poznanie...

 

 

Z klasickej teórie : 

...Ekonómia sa zaoberá skúmaním alokácie vzácnych zdrojov medzi rôzne alternatívy využitia tak, aby boli uspokojené ľudské potreby...(klasická definícia ekonómie)

...Ekonómia má 3 základné funkcie - poznávaciu, metodologickú a praktickú; 3 základné otázky - Čo a koľko vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?...

...Spôsob, akým spoločnosť rieši tieto otázky určuje ekonomický systém...

 

preto poskytujeme :

 

 

...podnikateľské a ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, spracovanie miezd, daňová problematika, finančno-ekonomické analýzy, controlling

...podpora a príprava projektov

...riadenie pohľadávok, krízové riadenie

...konzultačná činnosť v oblasti verejno-súkromných partnerstiev (PPP projekty)

...verejné obstarávanie pre súkromný ako aj verejný sektor

...odborné služby a konzultačná činnosť pre spoločnosti v úpadku, v konkurznom konaní alebo v konkurze v rámci ich povinností voči správcovi konkurznej podstaty...

 

 ...vo všetkých oblastiach spoločnosť poskytuje odborné a spoľahlivé poradenstvo ako aj efektívny výkon činností pre správne rozhodovanie...