E&L Consulting ...úspech vyžaduje poznanie...... myšlienky...pravidlá... riešenia... rozhodnutia... zodpovednosť...

...sme spoločnosť, ktorá Vám v tom pomôže...

 

Úzko spolupracujeme s konkurznými a reštrukturalizačnými správcami:

 

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1623

 

 

JUDr. Martina Dragašič

konkurzný a reštrukturalizačný správca, zapísaný v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zn.: S1273